Skip to content Skip to navigation

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V SÚVISLOSTI S ÚDRŽBOU A OPRAVOU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

V tomto dokumente si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako naša spoločnosť F Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31 344 143, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 3349/B (ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť“), spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v súvislosti s údržbou a opravou motorového vozidla, ktoré vlastníte alebo používate, a ktorého údržba alebo oprava boli vykonané aj v niektorom z Autorizovaných Servisov našej siete. Nájdete tu odpovede najmä na otázky, aké osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel zhromažďujeme, na aké účely ich využívame, a komu tieto osobné údaje poskytujeme.

Tieto informácie sú poskytované v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä v zmysle Nariadenia GDPR (ako je tento pojem definovaný nižšie) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Tieto informácie sa týkajú špecificky spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel, a v tomto rozsahu dopĺňajú Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú rovnako dostupné na našej webovej stránke www.fiat.sk, a v ktorých nájdete ďalšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, vrátane informácie o tom:

 • na aké ďalšie účely, z akých zákonných dôvodov, a na akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje v inej súvislosti ako v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel,

 • či a v akom rozsahu prenášame Vaše osobné údaje do zahraničia,

 • z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje,

 • aké môžu byť dôsledky neposkytnutia Vašich osobných údajov,

 • aké práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti s naším spracúvaním Vašich osobných údajov, a akým spôsobom môžete tieto práva uplatniť voči našej spoločnosti,

 • na ktorý verejný orgán môžete podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

1. Definície pojmov

Autorizovaný Servis znamená každú osobu, ktorej sme ako importér osobitnou zmluvou udelili oprávnenie na území Slovenskej republiky poskytovať servisné a popredajné služby pre vozidlá Značky a/alebo distribuovať náhradné diely a príslušenstvo Značky.

Dotknutá osoba znamená fyzickú osobu, ktorej sa osobné údaje týkajú (napr. zákazník, záujemca o naše produkty a služby).

Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (napr. meno, adresa pobytu, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla (VIN), číslo zákazníka).

Prevádzkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu, ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a prostriedky, ktorými bude spracúvanie osobných údajov realizované.

Skupina Emil Frey znamená všetky spoločnosti ovládané priamo alebo nepriamo spoločnosťou Emil Frey Holding AG, so sídlom Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Švajčiarsko, vrátane nej; do Skupiny Emil Frey patrí aj naša spoločnosť.

Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu poverenú prevádzkovateľom k určitej činnosti, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.

Výrobca znamená (i) Stellantis Europe S.p.A., so sídlom C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko, a v závislosti od konkrétnej značky, ktorej produkty a služby využívate alebo o ktoré máte záujem, aj: (ii) PSA Automobiles S.A. so sídlom 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Ile De France, Francúzsko, (iii) Opel Automobile GmbH, so sídlom Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, (iv) AUTOMOBILES PEUGEOT, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (v) AUTOMOBILES CITROËN, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (vi) Alfa Romeo S.p.A., so sídlom at C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko.

Zmluva znamená jednu alebo viaceré zmluvy, na základe ktorých sa vykonala alebo vykonáva údržba a/alebo opravy motorového vozidla Značky, ktoré dotknutá osoba vlastní alebo užíva, alebo na základe ktorej naša spoločnosť, Autorizovaný Servis alebo Výrobca poskytuje služby v súvislosti s takým motorovým vozidlom (napr. záruka Výrobcu).

Značka znamená Fiat.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov a jeho kontaktné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov má naša spoločnosť postavenie Prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

F Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava

telefón: +421 905 394 656
e-mail: Radovan.Kopecny@p-automobil-import.sk

3. Aké kategórie osobných údajov spracúvame v súvislosti so servisom motorových vozidiel?

Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel, sú Vaše identifikačné údaje (t. j. meno*, dátum narodenia*, zákaznícke číslo), kontaktné údaje (t.j. poštová adresa*, e-mail, telefónne číslo) a identifikačné údaje vozidla (t.j. VIN*, registračné číslo) zo Zmluvy, v kombinácii so zmluvnými údajmi týkajúcimi sa vozidiel a služieb vrátane špecifikácie produktu a služieb (t. j. model vozidla, prevodovka, motor, údaje o hardvéri a softvéri), technické údaje dielov a príslušenstva, údaje dielne a servisného strediska, vrátane diagnostických údajov a údajov o poruchách* alebo interných údajov vozidla.

Údaje označené hviezdičkou (*) sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a naplnenie ostatných príslušných účelov spracúvania a musia sa poskytnúť. Ak sa neposkytnú, Zmluvu nie je možné uzavrieť, ani riadne plniť povinnosti z nej vyplývajúce alebo súvisiace s užívaním vozidla.

4. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť a nižšie uvedení príjemcovia v rámci plnenia Zmluvy, najmä v súvislosti s poskytovaním opráv, údržby, asistenčných služieb, osvedčenia o stave batérie, a výmeny opotrebovaných častí vášho vozidla. Vaše osobné údaje budú spracúvané pre nasledujúce účely a z nasledujúcich zákonných dôvodov uvedených v tomto článku 4.

4.1 Účely plnenia Zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

4.1.1 Uzavretie a správa Zmluvy

Kategórie údajov:

identifikačné údaje zákazníka*, kontaktné údaje zákazníka*, identifikačné údaje vozidla*, údaje o produkte a službách*

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.fiat.sk

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Výrobcu, vrátane týchto spoločností:

  • Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Francúzsko, ktorá zapája subdodávateľov nachádzajúcich sa mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

  • Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Francúzsko, ktorá zapája subdodávateľov nachádzajúcich sa mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

  • IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francúzsko

  • Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Spojené kráľovstvo, ktoré sa nachádza mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

  • Scalian Socété Alyotech, 417 l'Occitane 31670 Labege Cedex, Francúzsko

4.1.2 Informácie v rámci MyFIAT

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

4.1.3 Vykonávanie zmluvných úkonov

Vykonávanie úkonov stanovených v Zmluve zahŕňa: riadenie úkonov vykonávaných v servise, vybavovanie reklamácií vrátane prostredníctvom call centier FIAT, spracovanie technických údajov umožňujúcich opravu, vydanie osvedčenia o stave batérie, technickú pomoc (diagnostiku), alebo analýzu porúch vozidla pomocou jednotky CPU vozidla.

Kategórie údajov:

identifikačné a kontaktné údaje zákazníka*, údaje o vozidle*, údaje o produkte a službách*, technické údaje dielov a príslušenstva, údaje o poruchách* alebo údaje z riadiacich jednotiek vozidla

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

4.1.4 Aktualizácie hardvéru a softvéru

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla*, špecifikácie produktu*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

4.1.5 Poskytovanie cestných asistenčných služieb

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb, údaje týkajúce sa obsahu zmluvy

Príjemcovia:

 • AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., so sídlom Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika

4.2 Účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR

4.2.1 Plnenie uplatnených nárokov zo záruk

Oprávneným záujmom našej spoločnosti je záujem na preverovaní oprávnenosti nákladov garančných opráv uplatnených zo strany Autorizovaných Servisov voči našej spoločnosti.

Kategórie údajov:

identifikačné údaje zákazníka*, identifikačné údaje vozidla*, údaje o produkte a službách*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva*, diagnostické údaje*, údaje o poruchách*

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.fiat.sk

4.2.2 Monitorovanie kvality a spoľahlivosti vozidla, výskum a služby v oblasti kontroly a zvyšovania kvality

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci monitorovania spoľahlivosti vozidiel a programov zlepšovania produktov a služieb (informácie o opotrebovaní, diagnostike a opravách). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je riadne plnenie jej zmluvných povinností voči Výrobcovi na základe importérskej zmluvy.

Kategórie údajov:

kontaktné údaje zákazníka*, VIN*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách*

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

4.2.3 Zabezpečovanie zvolávacích akcií, výmena poruchových dielov

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom organizácie zvolávacích a servisných akcií na odstránenie porúch z výroby. Oprávneným záujmom našej spoločnosti je riadne plnenie jej zákonných povinností dovozcu (najmä podľa §7 ods. 1 písm. f) a j) zákona č. 56/2018 Z. z.), ako aj zmluvných povinností voči Výrobcovi na základe importérskej zmluvy.

Kategórie údajov:

kontaktné údaje zákazníka*, VIN*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách*

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

4.2.4 Vedenie predajných štatistík výkonnosti siete a predaja dielov po modeloch a poskytovanie plnení v prospech Autorizovaných Servisov zo zmlúv o autorizovanom servise

Vaše osobné údaje sú spracúvané na monitorovanie predaja služieb a na účely správy bonusových systémov zavedených medzi našou spoločnosťou ako importérom a jej sieťou Autorizovaných Servisov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je udržanie a zlepšovanie kvality ponúkaných služieb, vrátane cez bonusové schémy pre svoju sieť Autorizovaných Servisov.

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb

Príjemcovia:

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.fiat.sk

4.2.5 Vykonávanie auditov Autorizovaných Servisov

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je jeho záujem na tom, aby boli záručné opravy a opravy v rámci zvolávacích akcií vykonávané v súlade so zmluvou o autorizovanom servise.

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb

Príjemcovia:

 • Výrobca

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.fiat.sk

4.2.6 Preverovanie a riešenie podnetov zákazníkov ohľadom ich návštev Autorizovaných Servisov

Oprávneným záujmom našej spoločnosti je jej záujem na spokojnosti zákazníkov a na dobrom mene Značky.

Kategórie údajov:

identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, kontaktné údaje zákazníka*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách*

Príjemcovia:

 • Autorizované Servisy siete Fiat

 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.fiat.sk

5. Na akú dobu budeme spracúvať osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel?

Osobné údaje súvisiace so servisom motorových vozidiel spracúvame len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

Nižšie uvádzame doby, počas ktorých osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely súvisiace so servisom motorových vozidiel.

Účel spracúvania

Doba spracúvania

 

Účely plnenia Zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, sú jej osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

Plnenie uplatnených nárokov zo záruk

Osobné údaje budú spracúvané po dobu najdlhšej záručnej doby, a následne po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov zo záruky/obranu pred nárokmi zo záruky (minimálne v rozsahu príslušnej zákonnej alebo zmluvnej doby premlčania).

Monitorovanie kvality a spoľahlivosti vozidla, výskum a služby v oblasti kontroly a zvyšovania kvality

 

Osobné údaje budú spracúvané do momentu ich odovzdania Výrobcovi.

Zabezpečovanie zvolávacích akcií, výmena poruchových dielov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej je pravdepodobné, že môže byť potrebné vykonať zvolávaciu akciu alebo vymeniť poruchový diel, t.j. v rámci ktorej sa môže prejaviť porucha vozidla, ktorá má pôvod vo výrobe, s ohľadom na výrobné procesy a cykly u Výrobcu a predpokladanú životnosť vozidla a jednotlivých dielov.

Vedenie predajných štatistík výkonnosti siete a predaja dielov po modeloch a poskytovanie plnení v prospech Autorizovaných Servisov zo zmlúv o autorizovanom servise

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej naša spoločnosť obvykle vyhodnocuje výkonnosť siete pre účely poskytnutia bonusov a iných plnení Autorizovaným Servisom, ktorá predstavuje tri roky od získania osobného údaja našou spoločnosťou, a následne doba nevyhnutná na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmlúv uzavretých s Autorizovanými Servismi.

Vykonávanie auditov Autorizovaných Servisov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej naša spoločnosť obvykle spätne kontroluje súlad činnosti Autorizovaných Servisov so zmluvou, ktorá predstavuje tri roky od získania osobného údaja našou spoločnosťou, a následne doba nevyhnutná na uplatnenie prípadných nárokov vyplývajúcich zo skutočností zistených počas auditu, ak boli zistené.

Preverovanie a riešenie podnetov zákazníkov ohľadom ich návštev Autorizovaných Servisov

V prípade absencie konkrétneho podnetu zákazníka budú osobné údaje spracúvané po dobu, v rámci ktorej je možné predpokladať sťažnosti zákazníkov na servisný úkon Autorizovaného Servisu, maximálne však 12 mesiacov od servisného úkonu.

V prípade konkrétneho podnetu zákazníka budú osobné údaje spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie podnetu.