Skip to content Skip to navigation

SÚHLAS NA MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE

Týmto dávam spoločnosti F Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 344 143 (ďalej len „F Automobil Import s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“), ako slovenskému importérovi značiek Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Abarth a iné, a zároveň prevádzkovateľovi osobných údajov, výslovný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré som poskytol spoločnosti F Automobil Import s.r.o. na jej webovej stránke v súvislosti s prejavením záujmu o kúpu a/alebo servis motorového vozidla a/alebo o iné produkty a služby, a to v maximálnom rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa, ako aj v rozsahu informácií o type a užívaní motorového vozidla, ktoré vlastním alebo o ktoré som prejavil záujem, na marketingové využitie vrátane profilovania pri predaji výrobkov a/alebo poskytovaní služieb, a to: i) zasielanie písomných informácií (newsletterov) súvisiacich s predajom výrobkov a/alebo poskytovaním služieb, najmä o novinkách; ii) poskytovanie elektronických informácií o nových akciách; iii) realizovanie prieskumov spokojnosti.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ na základe poskytnutých údajov a ďalšej komunikácie so mnou vykonával profilovanie za účelom adresného a cieleného zasielania informácií, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám.

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý bude súčasťou každej e-mailovej správy, alebo iným spôsobom, ktorý je bližšie popísaný v dokumente Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný v časti „Ochrana osobných údajov“ na každej z nasledujúcich oficiálnych webových stránok slovenského zastúpenia značiek motorových vozidiel distribuovaných prevádzkovateľom: www.fiat.sk, www.fiatprofessional.sk, www.jeep.sk, www.abarth.sk, www.alfaromeo.sk. Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť hore uvedené informácie získať, pretože prevádzkovateľ nebude môcť e-mailový alebo iný kontakt využívať na zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tiež som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia ďalších údajov poskytnutých pri komunikácii, nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných informácií a ich konformitu s mojimi potrebami.

Týmto zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby. Viac o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov nájdem tiež v dokumente Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný na každej z vyššie uvedených webových stránok v časti „Ochrana osobných údajov“.