Skip to content Skip to navigation

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto dokumente si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako naša spoločnosť F Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31 344 143, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 3349/B (ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť“), vo všeobecnosti spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby, a to najmä aké osobné údaje zhromažďujeme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu Vaše osobné údaje poskytujeme, a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Tieto informácie sú poskytované v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä v zmysle Nariadenia GDPR (ako je tento pojem definovaný nižšie) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Okrem týchto všeobecných informácií o spracúvaní osobných údajov Vám dávame do pozornosti aj osobitné informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou zhrnuté v samostatných dokumentoch, ktoré sú rovnako dostupné na našej webovej stránke https://www.fiat.sk, a v ktorých nájdete informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s niektorými špecifickými činnosťami alebo oblasťami, ako napríklad v súvislosti s prevádzkou platforiem sociálnych médií alebo údržbou a opravou Vášho motorového vozidla.

1. Definície pojmov

Autorizovaný Predajca/Servis znamená každú osobu, ktorej sme ako importér osobitnou zmluvou udelili oprávnenie na území Slovenskej republiky predávať nové vozidlá Značky a/alebo poskytovať servisné a popredajné služby pre vozidlá Značky a/alebo distribuovať náhradné diely a príslušenstvo Značky.

Dotknutá osoba znamená fyzickú osobu, ktorej sa osobné údaje týkajú (napr. zákazník, záujemca o naše produkty a služby).

Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (napr. meno, adresa pobytu, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla (VIN), číslo zákazníka).

Prevádzkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu, ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a prostriedky, ktorými bude spracúvanie osobných údajov realizované.

Skupina Emil Frey znamená všetky spoločnosti ovládané priamo alebo nepriamo spoločnosťou Emil Frey Holding AG, so sídlom Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Švajčiarsko, vrátane nej; do Skupiny Emil Frey patrí aj naša spoločnosť.

Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu poverenú Prevádzkovateľom k určitej činnosti, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.

Výrobca znamená (i) Stellantis Europe S.p.A., so sídlom C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko, a v závislosti od konkrétnej značky, ktorej produkty a služby využívate alebo o ktoré máte záujem, aj: (ii) PSA Automobiles S.A. so sídlom 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Ile De France, Francúzsko, (iii) Opel Automobile GmbH, so sídlom Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, (iv) AUTOMOBILES PEUGEOT, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (v) AUTOMOBILES CITROËN, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (vi) Alfa Romeo S.p.A., so sídlom at C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko.

Značka znamená Fiat.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov a jeho kontaktné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov má naša spoločnosť postavenie Prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

F Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava

telefón: +421 905 394 656

e-mail: Radovan.Kopecny@p-automobil-import.sk

3. Na aký účel spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti ako importéra automobilových vozidiel a súvisiacej výbavy Značky pre územie Slovenskej republiky, ako aj v rámci výkonu súvisiacich podnikateľských aktivít a usporadúvania spoločenských aktivít.

Osobné údaje spracúvame na nižšie uvedené účely:

 • zavedenie predzmluvných vzťahov, uzatvorenie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou – osobné údaje sú nami spracúvané na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a to najmä v súvislosti s(o):

 1. zavedením predzmluvných vzťahov a zabezpečením plnení v rámci predzmluvných vzťahov (napr. predloženie cenovej ponuky, spracovanie žiadosti o testovaciu jazdu, atď.);

 2. dodávkou (vozidiel, dielov, príslušenstva, atď.);

 3. záručnými opravami a postupmi, vrátane v rámci predĺžených záruk;

 4. riešení problémov, sťažností a žiadostí, najmä strediskami technickej podpory Značky;

 5. riešení (technických) otázok ohľadom vykonania konkrétnej opravy (napr. prostredníctvom strediska technickej podpory, diagnostiky vozidla) alebo ohľadom analýzy konkrétnej poruchy;

 6. poskytovaním Európskych asistenčných služieb na ceste (napr. oprava vozidla na ceste, odtiahnutie vozidla z diaľnice, atď.);

 7. prípravou a uzatváraním pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 • plnenie povinností stanovených právnymi predpismi – osobné údaje spracúvame ďalej v prípadoch, keď je to nevyhnuté na účel splnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie. Ide napr. o plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a archivácie; plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonnej zodpovednosti za bezpečnosť výrobkov a ich súlad s technickými normami, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 • spolupráca s obchodnými partnermi - právnickými osobami – osobné údaje ďalej spracúvame v rámci vzťahov s obchodnými partnermi a dodávateľmi produktov a služieb našej spoločnosti – právnickými osobami. Keďže druhou stranou vzťahu nie je dotknutá osoba, sú osobné údaje dotknutých osôb nami spracúvané v rámci oprávneného záujmu našej spoločnosti, najmä na účely identifikácie osôb vystupujúcich v mene obchodného partnera (splnomocnených, poverených a kontaktných osôb a pod.), zavedenia predzmluvných vzťahov a plnenia predmetu zmluvy (spolupráce) a na účely komunikácie s týmito osobami.

 • organizácia výberových konaní – osobné údaje sú nami spracúvané v súvislosti s usporiadaním výberových konaní na účel obsadenia voľných pracovných pozícií. Poskytnutie osobných údajov je predzmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím potrebných osobných údajov nebude možné dotknutú osobou zaradiť do výberového konania.

 • vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia – osobné údaje sú nami spracúvané v rámci oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho v zabezpečení efektívneho vedenia komunikácie, vybavenia, resp. zabezpečenia súvisiacich záležitostí vyplývajúcich z predmetnej komunikácie. Ak sa komunikácia obsahujúca údaj dotknutej osoby týka predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, je komunikácia s dotknutou osobou vykonávaná na účel plnenia príslušného vzťahu.

 • marketingové oslovovanie – osobné údaje ďalej spracúvame na účely adresného marketingového oslovovania osôb (priamy marketing), ako je napr. zasielanie písomných informácií (newsletter) o produktoch Značky a súvisiacich službách, najmä o novinkách, poskytovanie informácií o nových akciách a pod. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, ak je možné Vás kontaktovať na tieto účely prostredníctvom príslušného komunikačného kanála (kanálov) bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 • prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy – osobné údaje ďalej spracúvame na získanie spätnej väzby týkajúcej sa produktov a služieb Značky (napr. prieskumy spokojnosti zákazníkov, prieskumy kvality produktov a služieb). Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, ak je možné Vás kontaktovať prostredníctvom príslušného komunikačného kanála (kanálov) a spracúvať Vaše osobné údaje ako nášho existujúceho zákazníka na tieto účely aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 • usporiadanie spotrebiteľských súťaží – osobné údaje sú nami ďalej spracúvané na účely realizácie spotrebiteľských súťaží, ktorých sa dotknuté osoby rozhodli zúčastniť, a to v súlade s ustanoveniami štatútu konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutím môžete spôsobiť, že Vás nebudeme môcť zaradiť do súťaže.

 • vypracovanie interných analýz a štatistík – naša spoločnosť v rámci oprávnených záujmov, prípadne na základe zákonnej povinnosti, môže spracúvať údaje na účely vypracovania interných analýz a štatistík, ktorými sú spravidla anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi. Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel však nie je možné úplne vylúčiť. V takom prípade spracúvame minimalizovaný rozsah osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania.

 • usporiadanie spoločenských akcií našej spoločnosti – osobné údaje spracúvame na účel registrácie účastníkov na spoločenské akcie usporiadané našou spoločnosťou, ich kontaktovanie a pod.

 • ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov – naša spoločnosť na základe oprávneného záujmu spracúva osobné údaje aj v prípadoch, ak je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej spoločnosti alebo tretích osôb alebo ochranu majetku našej spoločnosti.

 • účel vymedzený konkrétnym súhlasom – naša spoločnosť môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknuté osoby udelili pre konkrétny účel/y spracúvania vymedzený/é v súhlase.

 • rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv uzavretých s takými stranami – oprávneným záujmom, ktorý naša spoločnosť sleduje týmto spracúvaním, je jej schopnosť v prípade, ak sa tak rozhodne, zrealizovať predaj podniku alebo jeho časti alebo podielov v našej spoločnosti tretej osobe, v rámci čoho môže záujemca o kúpu požadovať podklady za účelom výkonu právneho a iného auditu pred realizáciou transakcie, ktoré môžu zahŕňať aj Vaše osobné údaje; tretie strany budú viazané zmluvne k povinnosti mlčanlivosti ohľadom poskytnutých údajov.

Pri niektorých aktivitách, najmä v prípade niektorých špecifických reklamných kampaní alebo súťaží, pri ktorých spolupracujeme s Autorizovanými Predajcami/Servismi, môžeme byť v postavení spoločných prevádzkovateľov osobných údajov s príslušnými Autorizovanými Predajcami/Servismi. V takom prípade tvoria bližšie informácie týkajúce sa spoločného spracúvania osobných údajov súčasť podmienok reklamnej kampane, resp. súťaže, prípadne Vám ich dáme iným spôsobom do pozornosti.

4. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne na niektorom z právnych základov uvedených v čl. 6 ods. 1 Nariadenia GDPR. Týmto právnym základom môže byť najmä:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonávanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR)

  Osobné údaje na tomto právne základe spracúvame v prípade poskytovania produktov a služieb našej spoločnosti na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, prípadne na účel plnenia inej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. v súvislosti s rokovaním o uzavretí tejto zmluvy a vykonaním príslušných predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby. Osobné údaje na tomto právne základe spracúvame taktiež v prípade organizácie výberových konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií a organizácie spotrebiteľských súťaží, ak v štatúte konkrétnej spotrebiteľskej súťaže nie je uvedené inak.

 • plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR)

  V prípadoch, kedy nám právne predpisy ukladajú určitú povinnosť, budú osobné údaje spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie uvedenej povinnosti.

 • súhlas dotknutej osoby (čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR)

  Osobné údaje spracúvame aj v prípadoch, keď nám k tomu dotknutá osoba udelí súhlas, a to výlučne v rozsahu, po dobu a na účel alebo účely vymedzené v predmetom súhlase.

 • oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo tretej osoby(čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR)

  Oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo tretej osoby poskytujú právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ak nad nimi neprevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, pričom vždy zohľadňujeme Vaše primerané očakávania na základe vzťahu k našej spoločnosti.

  Na základe oprávneného záujmu sme oprávnení spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 • ochrana našich práv a právom chránených záujmov;

 • ochrana majetku našej spoločnosti;

 • marketingové oslovovanie (priamy marketing);

 • vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia;

 • prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy;

 • monitorovanie a kontrola kvality služieb našich distribučných sietí;

 • vypracovanie interných analýz a štatistík;

 • rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv uzavretých s takými stranami.

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, že nám bude doručená takáto námietka, nebudeme na daný účel ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie. Naša spoločnosť bude posudzovať opodstatnenosť námietky vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka.

Avšak ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, takejto námietke bez ďalšieho vyhovieme v celom rozsahu, a Vaše osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

5. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Rozsah a typ spracúvaných osobných údajov sú dané konkrétnym účelom, na ktorý osobné údaje spracúvame. Osobné údaje spracúvame vždy výlučne v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie sledovaného účelu.

Naša spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje – ide o údaje, prostredníctvom ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu (najmä titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podpis, atď.)

 • kontaktné údaje – ide o údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať dotknutú osobu vo vybranej záležitosti (najmä korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo)

 • zmluvné údaje – ide o údaje týkajúce sa plnenia zmluvy, najmä údaje o zakúpených produktoch Značky a súvisiacich službách a príslušné špecifikácie (napr. VIN, údaj o vlastníctve motorového vozidla, údaje o type motorového vozidla, údaje o servisných úkonoch), a iné údaje vyplývajúce z príslušnej zmluvy

 • platobné údaje – ide o údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel platobného styku medzi nami a dotknutou osobou (najmä číslo bankového účtu, označenie banky, prípadne ďalšie platobné údaje)

 • ostatné údaje – ide o údaje, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií údajov v rozsahu nevyhnutnom na sledovaný účel (napr. údaje v životopise, údaj o vedení exekučného alebo konkurzného konania voči dotknutej osobe, spätná väzba dotknutej osoby, údaje týkajúce sa zamestnania, atď.)

6. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby a v prípade potreby aj z iných zdrojov.

Osobné údaje nám poskytnete napr. pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou, vyplnením príslušnej žiadosti, kontaktného formulára či ankety, alebo v rámci poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

V určitých prípadoch sme však nútení získavať osobné údaje aj z iných zdrojov, akými sú najmä Autorizovaní Predajcovia/Servisy, Výrobca, verejné zdroje (napr. živnostenský register, centrálny register exekúcii, register úpadcov), prípadne v odôvodnených prípadoch od iných tretích osôb.

7. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje spracúvame len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

Nižšie uvádzame doby, počas ktorých osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely.

Účel spracúvania

Doba spracúvania

zavedenie predzmluvných vzťahov, uzatvorenie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, sú jej osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

plnenie povinností stanovených právnymi predpismi

Osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú príslušnými predpismi.

spolupráca s obchodnými partnermi – právnickými osobami

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, sú osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu, maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

organizácia výberových konaní

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania výberového konania. V prípade, že nám dotknutá osoba udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov aj na dobu po ukončení výberového konania, budú osobné údaje spracúvané po dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia

Osobné údaje spracúvané v rámci komunikácie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka ostatných vymedzených účelov spracúvania, sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na jej vybavenie a na ochranu právom chránených záujmov našej spoločnosti.

marketingové oslovovanie

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti, budú osobné údaje spracúvané len po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, a v každom prípade maximálne do uplatnenia námietky z Vašej strany proti takémuto spracúvaniu.

V prípade, že nám dotknutá osoba udelí k marketingovému oslovovaniu súhlas, budú osobné údaje spracúvané len na dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

usporiadanie spotrebiteľských súťaží

 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania spotrebiteľskej súťaže, resp. po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov (ak bol udelený), ak v štatúte spotrebiteľskej súťaže nie je uvedená iná doba.

prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy

 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti, budú osobné údaje spracúvané len po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, a v každom prípade maximálne do uplatnenia námietky z Vašej strany proti takémuto spracúvaniu.

V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, budú osobné údaje spracúvané len na dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

vypracovanie interných analýz a štatistík

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu našej spoločnosti, resp. po dobu trvania stanovenú právnymi predpismi.

organizovanie spoločenských akcií

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania spoločenskej akcie a maximálne 1 rok po jej ukončení.

ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti

Osobné údaje budú spracúvané po dobu max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, resp. získania údajov, iba ak osobitné právne predpisy nestanovia inak alebo pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne dôvodná potreba uchovávať osobné údaje po inú dobu.

účel vymedzený konkrétnym súhlasom

Osobné údaje budú spracúvané po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov, najneskôr však do odvolania súhlasu.

rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv uzavretých s takými stranami

Osobné údaje budú spracúvané počas predzmluvných rokovaní a po dobu trvania zmluvného vzťahu s takými tretími stranami. Následne po dobu nevyhnutnú k uplatneniu nárokov z takého zmluvného vzťahu; v konkrétnych prípadoch, keď je to odôvodnené konkrétnym záujmom, napr. za účelom ochrany pred hroziacim alebo vzniknutým sporom, sa doba spracovania predlžuje až do zániku danej okolnosti (napr. ukončenia súdneho sporu).

 

V prípade, že doba uchovávania osobných údajov na určitý účel uplynula, ale rovnaké osobné údaje potrebujeme spracúvať na iný účel s dlhšou dobou uchovávania osobných údajov (typicky na archivačné účely v zmysle platných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu právnych nárokov a právom chránených záujmov našej spoločnosti), osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá je odôvodnená týmto ďalším účelom.

Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať na žiaden účel, automaticky ich zlikvidujeme.

8. Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté?

V určitých prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi, oprávnenými záujmami našej spoločnosti, či Vaším súhlasom so spracúvaním osobných údajov, alebo ak je to nevyhnutné na dosiahnutie iného účelu spracúvania Vašich osobných údajov, sme oprávnení alebo povinní poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám.

Medzi kategórie osôb (príjemcov), ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté, patria najmä: spoločnosti Skupiny Emil Frey, Autorizovaní Predajcovia/Servisy (v rámci spolupráce pri poskytovaní produktov a služieb Značky), Výrobca, orgány verejnej moci na účel plnenia príslušných právnych predpisov, účtovní a daňoví poradcovia, audítorské spoločnosti, poštový podnik alebo kuriér (na účely doručenia zásielky), bankové inštitúcie a poskytovatelia platobných služieb (na účely realizácie príslušnej transakcie), poskytovatelia služieb informačných technológií našej spoločnosti.

Za určitých okolností spojených s konkrétnou situáciou môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov aj advokátom (na účely poskytovania právnych služieb), poisťovniam (na účely riešenia poistných udalostí), súdom, orgánom činným v trestnom konaní a iným tretím stranám, pokiaľ je poskytnutie údajov nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nadobúdateľovi, ak sa osobné údaje prenášajú ako súčasť predaja alebo iného prevodu celého majetku našej spoločnosti alebo jeho časti na nadobúdateľa, alebo sa poskytujú nadobúdateľovi v rámci rokovaní o takom prevode.

9. Prenos osobných údajov do zahraničia

V rámci spracúvania osobných údajov môže dôjsť k ich prenosu mimo územie Slovenskej republiky, a to do štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorých platia rovnaké štandardy ochrany osobných údajov, a to v zmysle Nariadenia GDPR.

Naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje aj na centrálnom serveri Skupiny Emil Frey, ktorý sa nachádza v Zürichu, Švajčiarsko. Švajčiarsko je na základe rozhodnutia Európskej komisie uznané za krajinu, ktorá zaručuje osobným údajom primeranú úroveň ochrany ako štáty v rámci EÚ, a prípadné prenosy a spracúvanie osobných údajov vo Švajčiarsku sú tak v súlade s Nariadením GDPR (čl. 45 Nariadenia GDPR).

Okrem vyššie uvedeného naša spoločnosť nepredpokladá, že bude prenášať osobné údaje do tretích krajín mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a ani medzinárodným organizáciám.

Ak by nastala situácia, že osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou bude nevyhnutné preniesť do tretích krajín (mimo EÚ a EHP) alebo medzinárodným organizáciám, takýto prenos sa uskutoční v súlade so všeobecne záväznými pravidlami pre prenos osobných údajov stanovených v čl. 44 a nasl. Nariadenia GDPR.

10. Aké môžu byť dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

Poskytovanie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. V určitých prípadoch by sme Vám však bez získaných osobných údajov nevedeli poskytnúť požadované plnenie, resp. získavanie osobných údajov nám ukladajú priamo príslušné právne predpisy. Preto v prípade, ak sú osobné údaje spracúvané:

 • na základe zákonnej povinnosti našej povinnosti – dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, naša spoločnosť si nebude môcť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, čo môže spôsobiť odmietnutie poskytnutia služby alebo predaja produktu z portfólia našej spoločnosti.

 • na základe zmluvy s dotknutou osobou – je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť s ňou naša spoločnosť uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 • na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov – je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a je prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, naša spoločnosť nebude môcť spracúvať údaje na účel/y vymedzený/é v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe súhlasom popísané aktivity alebo činnosti. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

 • na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo oprávnených záujmov tretej strany – sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za predpokladu, že nad oprávnenými záujmami našej spoločnosti, resp. tretej strany neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

11. Automatizované spracúvania a profilovanie

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale vždy sú spracúvané aj naším vyškoleným personálom.

S Vašimi osobnými údajmi môžeme vykonávať aj tzv. profilovanie, avšak iba v nevyhnutnom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytnúť individuálne upravené ponuky a informácie, a neobťažovali Vás hromadnými všeobecnými ponukami a informáciami.

12. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou nižšie uvedené práva. Zatiaľ čo niektoré práva Vám patria vždy (napr. právo na prístup k osobným údajov, právo na opravu osobných údajov), uplatnenie niektorých práv je obmedzené právnou úpravou, a máte právo ich využiť iba pri splnení určitých podmienok (napr. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov atď.).

  • Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo požadovať informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby.

  • Právo na opravu osobných údajov – V prípade, že zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov.

  • Právo na výmaz osobných údajov – Vaše osobné údaje automaticky mažeme potom, ako stratíme oprávnenie na ich spracúvanie. Ak však aj napriek tomu kontaktujete našu spoločnosť so žiadosťou o výmaz Vašich osobných údajov, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ak je splnený aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo (ii) osobné údaje sa spracúvali protiprávne, alebo (iii) vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo (v) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

   Povinnosť vymazať osobné údaje naopak nemáme, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, alebo (ii) pre splnenie právnej povinnosti, alebo (iii) alebo pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či (iv) pre archivačné účely.

  • Právo na prenosnosť osobných údajov – Ak budete požadovať prenos Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy s Vašou osobou alebo na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za prekladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľná.

  • Právo vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných údajov – V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo, z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu. Ak v takomto prípade nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú nutné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

   Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na dané účely, vrátane prípadného profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke bez ďalšieho vyhovieme a Vaše Osobné údaje nebudú už na tieto účely ďalej spracúvané.

   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných limitovaných dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi.

  • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – V prípade, že osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, okrem prípadu, ak existuje iný právny základ pre ich spracúvanie (napr. plnenie archivačnej povinnosti). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

   Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne – Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

   Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:

   Úrad na ochranu osobných údajov

   Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

   Web: www.dataprotection.gov.sk

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne alebo emailom prostredníctvom kontaktných údajov našej spoločnosti uvedených v bode 2. tohto dokumentu. Pri kontakte s nami, prosíme, ako predmet správy uveďte „Práva na ochranu osobných údajov“, aby sme vašu žiadosť mohli vybaviť čo najrýchlejšie.