Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

ÚČEL A POSTUP SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste poskytli („Údaje“) budú spracúvané na nasledovné účely:

  1. poskytnutie požadovanej služby („Služba“) na základe zmluvy medzi Vami a spoločnosťou FCA Italy S.p.A. („Spoločnosť“);
  2. umožnenie Spoločnosti vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov („Zákaznícka spokojnosť“) týkajúce sa kvality tovaru a služieb Spoločnosti na základe oprávnených záujmov Spoločnosti.

Údaje môžu byť spracované v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami,.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie Údajov nie je nikdy povinné. Neposkytnutie údajov označených ako povinné však Spoločnosti zabráni v poskytovaní Služby. Na druhej strane neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám aj tak umožní prístup k Službe.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Údaje môžu byť spracované fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré konajú v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ. Údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám s cieľom splniť zákonné povinnosti, vykonať príkazy orgánov verejnej moci alebo uplatňovať nároky Spoločnosti pred súdnymi orgánmi.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť prenášať údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektmi konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané na účely spracúvania a sú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. V prípade, že sa údaje prenášajú mimo EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zabezpečenie adekvátnej ochrany Údajov, okrem iného vrátane dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou na rozhodovanie o prenose osobných údajov mimo EHP.

PREVÁDZKOVATEĽ A ZODPOVENÁ OSOBA

Prevádzkovateľom je FCA Italy S.p.A., so sídlom Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese dpofca@stellantis.com..

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Údaje spracúvané za účelom poskytovania Služby a Zákazníckej spokojnosti bude Spoločnosť uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané za účelom poskytovania Služby, Spoločnosť môže pokračovať v uchovávaní týchto Údajov po dlhšiu dobu, ktorá je nevyhnutná na ochranu záujmov Spoločnosti v súvislosti s možnými zodpovednostnými nárokmi súvisiacimi s poskytovaním Služby.

VAŠE PRÁVA

Môžete uplatniť nasledujúce práva:

  1. právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sa Vaše Údaje spracúvajú, a prístup k nim;
  2. právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo na opravu nepresných a/alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
  3. právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;
  4. právo na prenosnosť Údajov znamená právo na získanie Údajov v štruktúrovanom, čitateľnom a bežne používanom formáte, ako aj právo na prenos Údajov iným prevádzkovateľom;
  5. právo namietať znamená právo namietať proti spracovaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov, keď sú Údaje spracúvané na účely marketingu vrátane profilovania, ak je to relevantné;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade nezákonného spracúvania Údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť na adrese: https://privacyportal.fcagroup.com.