Skip to content Skip to navigation

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

ÚČEL A POSTUP SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, ktoré ste poskytli („Údaje“) budú spracúvané na nasledujúce účely:
a) poskytovanie požadovanej služby („Služba“) na základe dohody medzi Vami a spoločnosťou FCA Italy S.p.A. („Spoločnosť“);
b) umožnenie Spoločnosti vykonať prieskumy spokojnosti zákazníkov („Spokojnosť zákazníka") súvisiace s kvalitou tovaru a služieb Spoločnosti podľa oprávneného záujmu Spoločnosti; Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami.

 

DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

 

Poskytnutie Údajov nie je povinné. Neposkytnutie Údajov označených ako povinné zabráni Spoločnosti poskytovať Službu. Na druhej strane, neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám umožní prístup k Službe.

 

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 

Údaje môžu spracúvať fyzické osoby a / alebo právnické osoby konajúce v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov, so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ. Údaje môžu byť oznámené tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej správy alebo uplatňovania práv Spoločnosti pred súdmi.

 

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

 

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť preniesť Údaje mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané účelmi spracúvania a sú vykonávaná podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov. V prípade prenosu Údajov mimo územia EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o rozhodnutí o prevode osobných údajov mimo EHP.

 

PREVÁDZKOVATEĽ A TÍM ZODPOVEDNÝCH OSÔB

 

Prevádzkovateľom je FCA Italy S.p.A., so sídlom v Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko. Tím zodpovedných osôb môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@fcagroup.com .

 

UCHOVÁVANIE DÁT

 

Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby a Spokojnosti zákazníka bude Spoločnosť uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby, Spoločnosť môže tieto Údaje naďalej uchovávať po dlhšiu dobu, ak to môže byť potrebné pre ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou spojenou s poskytovaním Služby.

 

VAŠE PRÁVA

 

Môžete uplatniť nasledujúce práva:
1. právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sú Vaše Údaje spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup,
2. právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
3. právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;
4. právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;
5. právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;
6. právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne na adrese: FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko, alebo na e-mailovej adrese: privacy@fcagroup.com.