Skip to content Skip to navigation

WLTP a RDE: nové testy pre certifikáciu spotreby paliva, emisií CO₂ a znečisťujúcich látok

Aby bolo možné osobné automobily uviesť na trh, musia absolvovať sériu testov, ktoré overia ich súlad s predpismi. Testy posudzujúce spotrebu paliva, emisie CO2 a znečisťujúce látky sa vykonávajú v laboratóriu a vychádzajú z konkrétnych jazdných cyklov. Vďaka tomu sú testy reprodukovateľné a výsledky porovnateľné. Iba laboratórny test, ktorý sa riadi štandardizovaným a opakovateľným postupom, umožňuje spotrebiteľom porovnať rôzne modely automobilov.1. septembra 2017 nadobudol účinnosť nový celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké osobné automobily (WLTP - Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Procedure), ktorý postupne nahradí doterajší postup NEDC (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle): nový európsky jazdný cyklus

Doteraz používaný Európsky jazdný cyklus bol využívaný na meranie spotreby paliva a emisií osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Prvý Európsky jazdný cyklus vstúpil do platnosti v roku 1970 a týkal sa mestskej premávky. V roku 1992 bol rozšírený o mimo mestskú prevádzku o od roku 1997 bol využívaný na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Zloženie tohto testu však už nezodpovedá súčasným štýlom jazdy a vzdialenostiam prejdeným na rôznych typoch vozoviek. Priemerná rýchlosť v teste NEDC je len 34 km/h, zrýchlenie je malé a najvyššia rýchlosť dosahuje iba 120 km/h.

Postup WLTP

WLTP využíva Nový celosvetový harmonizovaný skúšobný cyklus ľahkých vozidiel (WLTC) na meranie spotreby paliva, emisií CO2 a znečisťujúcich látok osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Cieľom nového postupu je poskytnúť zákazníkom realistickejšie údaje, ktoré lepšie odrážajú každodenné používanie vozidla.Nový postup WLTP sa vyznačuje dynamickejším profilom jazdy a výraznejším zrýchlením. Maximálna rýchlosť sa zvyšuje zo 120 na 131,3 km/h, priemerná rýchlosť je 46,5 km/h a celková doba cyklu je 30 minút, čo je o 10 minút viac ako u predchádzajúceho postupu NEDC. Prejdená vzdialenosť sa zdvojnásobila z 11 na 23,25 km. Test WLTP sa skladá zo štyroch častí podľa maximálnej rýchlosti: nízka (do 56,5 km/h), stredná (do 76,6 km/h), vysoká (do 97,4 km/h) a extra vysoká (do 131,3 km/h). Tieto časti cyklu simulujú mestskú a prímestskú jazdu a jazdu mimo mesto a na diaľniciach. Tento postup berie do úvahy tiež všetku voliteľnú výbavu vozidla, ktorá ovplyvňuje aerodynamiku, valivý odpor a hmotnosť. Výsledkom je hodnota CO2 odrážajúca charakteristiku jednotlivých vozidiel.

NEDC - WLTP


NEDC
WLTP
Doba cyklu
20 minút
30 minút
Vzdialenosť
11 km
23,25 km
Najvyššia rýchlosť
120 km/h
131,3 km/h
Priemerná rýchlosť
34 km/h
46,5 km/h
Jazdné časti
2 časti
4 viac dynamickejšie časti
Vplyv voliteľnej výbavy
Nezvažovaný
Zohľadňujú sa ďalšie prvky, ktoré sa môžu u jednotlivých vozidiel líšiť
Prevodové stupne
Pevné okamihy preradenia
Rôzne okamihy preradenie pri jednotlivých vozidiel
Čas zastavenia
24%
12,5%

Prechod z NEDC na WLTP

Postup WLTP bude postupne nahrádzať procedúru NEDC. WLTP sa vzťahuje na nové modely osobných automobilov od 1. septembra 2017, na všetky osobné automobily registrované od 1. septembra 2018 a je povinný vo všetkých členských krajinách EÚ.Do konca roku 2020 budú v dokumentoch vozidiel hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 podľa WLTP aj NEDC. Hodnoty NEDC budú používané na posúdenie priemerných emisií automobilov registrovaných v EÚ počas roka 2020. Niektoré krajiny môžu navyše naďalej používať údaje NEDC na fiškálne účely. Od roku 2021 budú údaje WLTP jedinou hodnotou spotreby paliva a emisií CO2 pre všetky automobily. Ojazdené vozidlá nebudú týmto krokom nijako ovplyvnené a budú naďalej používať certifikované hodnoty NEDC.

Spotreba paliva a emisie osobných automobilov na vozovke

Nový skúšobný postup WLTP lepšie zodpovedá súčasným jazdným podmienkam ako postup NEDC, napriek tomu ale nemôže zohľadniť všetky možné prípady vrátane vplyvu jazdného štýlu, ktorý je špecifický u každého vodiča.Z tohto dôvodu bude vždy existovať rozdiel medzi emisiami a spotrebou paliva nameranými v laboratóriu a hodnotami vychádzajúcimi z využívania vozidla v reálnej prevádzke. Miera tohto rozdielu bude závisieť od faktorov, akými sú jazdný štýl, používanie palubných systémov (napr. klimatizácie), dopravná situácia a počasie, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé geografické oblasti a každého vodiča.Práve preto je možné hodnoty, ktoré umožňujú spravodlivé porovnanie vozidiel a modelov získať iba prostredníctvom štandardizovaného laboratórneho testu.

Prechod z NEDC na WLTP

Postup WLTP bude postupne nahrádzať procedúru NEDC. WLTP sa vzťahuje na nové modely osobných automobilov od 1. septembra 2017, na všetky osobné automobily registrované od 1. septembra 2018 a je povinný vo všetkých členských krajinách EÚ.Do konca roku 2020 budú v dokumentoch vozidiel hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 podľa WLTP aj NEDC. Hodnoty NEDC budú používané na posúdenie priemerných emisií automobilov registrovaných v EÚ počas roka 2020. Niektoré krajiny môžu navyše naďalej používať údaje NEDC na fiškálne účely. Od roku 2021 budú údaje WLTP jedinou hodnotou spotreby paliva a emisií CO2 pre všetky automobily. Ojazdené vozidlá nebudú týmto krokom nijako ovplyvnené a budú naďalej používať certifikované hodnoty NEDC.

RDE (Real Driving Emissions): test zameraný na overenie emisií v reálnej prevádzke.

Test RDE overuje, že automobily vykazujú nízke emisie aj v skutočných jazdných podmienkach. Test RDE nenahrádza, ale dopĺňa laboratórny test WLTP. Počas testu RDE ide vozidlo po vozovke v rôznych podmienkach. Tie zahŕňajú rôzne nadmorské výšky a teploty, ďalšie zaťaženie, jazdu do kopca a z kopca, mestské cesty (nízka rýchlosť), jazdu vidiekom (priemerná rýchlosť) a na diaľnici (vysoká rýchlosť).Aby bolo možné merať emisie znečisťujúcich látok pri jazde na vozovke, sú skúšobné vozidlá vybavené prenosnými meracími systémami PEMS, ktoré zaisťujú kompletné sledovanie hlavných znečisťujúcich látok v reálnom čase. PEMS sú komplexné zariadenia, ktoré integrujú pokročilé analyzátory plynov, merače hmotnostného prietoku výfukových plynov, meteorologickú stanicu, satelitnú lokalizáciu a sieťové pripojenie. Zhromaždené údaje sa analyzujú, aby bolo overené, že boli splnené hraničné podmienky RDE, a že emisie sú v medziach legislatívneho Nariadenia.Limity, ktoré nesmú byť prekročené sú definované hodnotami opísanými v laboratórnom teste (WLTP) a vynásobenými koeficientom zhody. Koeficient zhody berie do úvahy chyby meracieho zariadenia, ktoré nemeria s rovnakou presnosťou a opakovateľnosťou ako to, ktoré bolo použité v laboratórnom teste.Test RDE začne platiť od 1. septembra pre všetky nové modely osobných vozidiel a od 1. septembra 2019 pre všetky novo registrované vozidlá, v prípade NOx s koeficientom zhody 2,1. V prípade overovania pevných častíc je koeficient zhody 1,5 a je vyžadovaný u všetkých osobných vozidiel registrovaných od 1. septembra 2018.

Čo to znamená pre zákazníka

Nový postup WLTP poskytne realistickejšie hodnoty pre porovnanie spotreby paliva a emisií CO2 rôznych modelov, pretože bol navrhnutý tak, aby lepšie odrážal skutočné jazdné správanie a zohľadňoval špecifické vlastnosti jednotlivých modelov a verzií vrátane voliteľnej výbavy.Aby bola zaistená jasnosť a maximálne možná transparentnosť, FCA poskytne maloobchodným odberateľom a zákazníkom detailné informácie o spotrebe paliva a hodnotách CO2 každého nakonfigurovaného vozidla a minimálne a maximálne hodnoty rôznych modelov.